Bestuursberichten

13 januari 2015: BALV

Uitnodiging

Het bestuur van AZ&PC nodigt u uit voor een extra buitengewoon algemene ledenvergadering. Deze zal gehouden worden op 13 januari om 20:00 uur in het clubhuis van AZ&PC.

Agenda:

1.    Opening
2.    Mededelingen/vaststellen agenda
3.    Voorstel behoud naam AZ&PC na de samenvoeging met de Amer conform brief van de leden dd 21 december 2014 + stemronde
4.    Rondvraag
5.    Afsluiting

Toelichting agendapunt 3: op 21 december 2014 heeft het bestuur een verzoek ontvangen van een groot aantal leden om de naam Amersfoortse Zwem- en PoloClub te behouden als AZ&PC samen met De Amer één vereniging gaat vormen. De gebruikte argumenten zijn verwoord in een aan het bestuur gerichte brief (bijgevoegd). 

Bijlage !

 Attentie:

Het is waarschijnlijk dat er tijdens de BALV één of meerdere stemrondes zullen zijn. Graag vragen we daarom uw aandacht voor de artikelen 18.1 en 2 en 19.1 en 2 van de statuten van AZ&PC:

 

Artikel 18

SAMENSTELLING ALGEMENE VERGADERING

1. Toegang tot de algemene vergadering hebben alle leden, voorzover zij niet ten tijde van de vergadering als lid zijn geschorst.

2. De voorzitter kan aan andere personen dan de leden van de vereniging toegang tot de vergadering verlenen (1).

 

Artikel 19

BESLUITVORMING ALGEMENE VERGADERING

1. Alle leden, die ten tijde van de vergadering niet geschorst zijn, hebben stemrecht en wel ieder juniorlid één stem en ieder seniorlid tien stemmen (2).

2. leder stemgerechtigd lid is bevoegd zijn stem te doen uitbrengen door een daartoe schriftelijk gemachtigd ander stemgerechtigd lid, dat echter in totaal niet meer dan de stemmen van twee leden, zijn eigen stem(men) inbegrepen, kan uitbrengen.

Door wettelijke vertegenwoordigers kan als zodanig niet het stemrecht worden uitgeoefend.

 

(1) Het bestuur nodigt graag ook de wettelijk vertegenwoordigers van juniorleden uit die zelf geen lid van de vereniging zijn om bij de BALV aanwezig te zijn. Conform artikel 19.2 hebben zij bij een eventuele stemming echter geen stemrecht.

(2) Seniorleden zijn leden die op één januari van het huidige boekjaar de leeftijd van 16 jaar hebben bereikt. 

 


22 oktober 2014

Wij betreuren maar respecteren het feit dat Rogier Stam heeft gemeend zijn kort geleden aanvaarde functie van secretaris algemeen bestuur al weer neer te moeten leggen.

Het bestuur zoekt daarom op korte termijn versterking van haar gelederen om de zaken op te pakken die Rogier in zijn pakket had.

Een functieomschrijving kan worden opgevraagd bij de voorzitter door te telefoneren naar 06-502 587 54 of te mailen naar  voorzitter@azpc.nl


 

29 september 2014: ALV

De Algemene Leden Vergadering (ALV) werd gehouden op 29 september om 20.00 u.

Voor het concept verslag zie Concept verslag ALV 29-09-2014 !

Overige bijlagen:

Verslag ALV 30-09-2013

BALV 2014-04

Jaarverslag R&O

Jaarverslag Waterpolo

Jaarverslag SGA

De jaarverslagen Zwemcommissie, Synchroonzwemmen en Schoonspringen volgen nog.

De vergadering is vlot verlopen.

De vacature van secretaris is ingevuld door Rogier Stam. Er werd afscheid genomen van Berto Pasker, die om persoonlijke redenen niet herkiesbaar was.

Voor het eerste in de AZ&PC-geschiedenis werd een bestuurslid gekozen tot 'Vrijwilliger van het jaar'. Zeer terecht werd dat penningmeester Jaap van Barneveld.

Tot Leden van Verdienste werden benoemd de dames Atie Pijtak en Lidia van Bon !

Het Bestuur is, samen met het Bestuur van De Amer, druk doende met de voorbereidingen voor de fusie. Er zijn voor een aantal onderwerpen werkgroepjes gevormd. In het vroege voorjaar zal het zover moeten zijn dat een BALV bijeengeroepen zal worden. Ruim voor de zomer zal de definitieve beslissing tot fusie genomen moeten worden.

Tom Rikhof presenteerde een (samen met Robin Reverda opgesteld) plan van aanpak voor een vereniginsbrede (twee verenigingsbrede) sportontwikkeling. Dit is het pad dat we zullen moeten gaan. Een prima vooruitzicht, op weg naar het prachtige nieuwe zwembad dat binnen 3 jaar aan de Hogeweg gaat verschijnen.

 

De agenda van deze vergadering zag er als volgt uit:

1     Opening door de voorzitter

2     Ingekomen stukken en mededelingen

3     Notulen van de algemene ledenvergadering van 30 september 2013

4     vaststellen verslagen van:

        o   zwemcommissie

        o   commissie synchroonzwemmen

        o   commissie schoonspringen

        o   recreatie en opleidingen

        o   clubhuiscommissie

        o   tuchtcommissie

5       Financieel jaarverslag, verslag kascommissie, decharge verlening leden aan bestuur.

6       Status samenwerking richting fusie

7      Bestuursverkiezing

        Tijdens de ALV treedt het gehele bestuur af, het volgende bestuurslid zal niet meer herkiesbaar zijn:

        secretaris Berto Pasker

        Het bestuur draagt de volgende leden voor het Dagelijkse Bestuur ( DB ) en Algemeen Bestuur ( AD ) voor :     

        DB

        Voorzitter                                                Arjen Broeze

        Penningmeester                                     Jaap van Barneveld

        secretaris                                               Vacature

 

        AB

        Coördinator R&O                                    Marianne Renes

        Coördinator waterpolo                            Erwin Koster

        coördinator wedstrijdzwemmen            Ronald Pijtak

        Coördinator synchroonzwemmen            Finn Dronkers

 

8      Vaststellen begroting 2014 – 2015 /  contributie vaststelling

9      W.V.T.T.K.

10     Rondvraag

11    Sluiting


 

17 april 2014 BALV

Bestuursbericht

Geacht AZ&PC-lid

Vanavond heeft bij zowel AZ&PC als de Amer de stemming plaatsgevonden over de verregaande samenwerking met als doel om uiteindelijk tot een fusie tot beide verenigingen te komen. Voorafgaand aan de BALV hebben de leden van beide verenigingen die vanavond niet aanwezig konden zijn, hun stem ook per e-mail kunnen uitbrengen. In totaal hebben 140 leden hun stem uitgebracht. Bij AZ&PC was 86% van de stemmen voor het voorstel om met ingang van komend seizoen deze samenwerking door te zetten en 14% was tegen. Ook bij De Amer is het voorstel met een meerderheid van stemmen aanvaard. Als bestuur zijn we verheugd dat we van u de toestemming hebben gekregen de ingeslagen weg voort te zetten. Uiteraard zullen we ook alle kritische kanttekeningen en bezwaren van eenieder meenemen in de stappen die we de komende tijd zullen zetten en roepen we u op om zeker tijdens de komende periode kritisch met ons mee te kijken en mee te blijven denken. We zullen u van de voortgang op de hoogte houden.

Namens het bestuur van AZ&PC

Arjen Broeze
voorzitter

 

14 april 2014 Presentatie haalbaarheidsonderzoek fusie AZ&PC en De Amer

De besturen van AZ&PC en De Amer nodigen alle leden uit voor eerst een presentatie van het onderzoek naar een fusie tussen beide verenigingen en vervolgens voor een Buitengewone Algemene Ledenvergadering (BALV).

Deze twee vergaderingen worden gehouden op maandag 14 april (20:00 uur) resp. op donderdag 17 april (19:30 uur). Meer informatie vindt u hier.

29 november 2013 Haalbaarheidsonderzoek fusie AZ&PC en De Amer

Tijdens de algemene ledenvergaderingen van AZ&PC en De Amer in september 2013 is besloten om een onderzoek uit te laten voeren naar de haalbaarheid van een fusie tussen beide verenigingen. 

De uitvoering van dit onderzoek is beschreven in Onderzoeksopdracht !

22 september 2013 Visie op toekomst AZ&PC

Ter voorbereiding op de Algemene Leden Vergadering 2013 en het agendapunt inzake de samenwerking tussen AZ&PC en De Amer heeft het bestuur van AZ&PC een Bestuursbericht opgesteld.