Fusieplannen

AZ&PC en De Amer zijn al enige tijd met elkaar in gesprek om tot een fusie van beide verenigingen te komen.

Wat viel er tot nu toe te melden? In omgekeerde volgorde:

(voor overige gegevens, zoals over ALV's en BALV's, zie Bestuursberichten!)

 

25 augustus 2013

ZPC Amersfoort Horz

Op 25 augustus 2015 werd te Amersfoort opgericht ZPC Amersfoort (Zwem- en Polo Club Amersfoort).

Dit nadat de Buitengewone Algemene Ledenvergaderingen van AZ&PC en die van De Amer met grote meerderheid (87% resp. 97%) besloten hadden dat de fusie tussen beide verenigingen tot stand gebracht kon worden.

Om 20:30 startte de Oprichtingsvergadering. Al snel kon het nieuwe bestuur geïnstalleerd worden en zich ook presenteren. Zie hier voorzitter Erwin Koster, geflankeerd door zijn nieuwe mede-bestuurders. Helaas ontbreekt hier nog een secretaris. Wie vult deze vacature op?

DSCN0319

Een nieuwe website voor deze nieuwe fusieverenging is in principe klaar. Met dank aan Tom Rikhof! Nu dient de site eerst nog actueel gevuld te worden. Binnenkort zal overgestapt worden op die nieuwe website.


23 augustus 2015

Aansluitend op de uitnodigingen voor de Buitengewone Algemene Leden Vergaderingen (BALV's) op dinsdag 25 augustus a.s. (zie BALV's 2) bij deze de agenda voor de Oprichtingsvergadering die naar alle waarschijnlijkheid aansluitend aan deze BALV's gehouden zal worden.

Klik voor de agenda hier.

Na de eerste BALV van enkele weken geleden is het Fusiedocument iets aangepast. Voor de actuele uitgave klik hier. De bijgewerkte versie van 24 augustus 2015.

 


12 augustus 2015

Uitnodiging voor 2e BALV en Oprichtingesvergadering

Beste leden van AZ&PC en De Amer, 

Bij deze hebben wij het genoegen jullie uit te nodigen voor de Bijzondere Algemene Leden Vergadering op 25 augustus a.s. Afgelopen weken is er door beide besturen hard aan de weg getimmerd om over enkele weken het seizoen goed af te kunnen trappen. Deze mail wordt dan ook alvast verstuurd vanuit ons gemeenschappelijke Sportlinkaccount. 

De BALV's vinden op 25 augustus nog wel apart van elkaar plaats. Voor de leden van AZ&PC betekent dit dat zij op 19:00 verwacht worden in het clubhuis van AZ&PC. De leden van De Amer worden verwacht in de AmerKamer, ook om 19:00 uur. 

Voor beide verenigingen geldt dat dit de tweede BALV in zake de voorgenomen fusie. Statutair gezien is het geen vereiste dat een meerderheid van de leden aanwezig is om deze vergadering. De 25e zal er daarom bij beide verenigingen worden gestemd. 

Agenda BALV's de Amer en AZ&PC 
- Inloop met koffie/thee 
- Opening 
- Vaststellen notulen BALV 28 juli jl. 
- Toelichting Fusie 
- Stemming 

Wij hopen op een hoge opkomst de 25e. Kan je niet aanwezig zijn is het mogelijk dat je iemand machtigt die jou stem uitbrengt. Dit doe je door een ander lid te machtigen. AZ&PC leden mailen hiervoor naar secretaris@azpc.nl wie zij machtigen voor hen te stemmen. Amer Leden mailen hiervoor naar deamer@zwembond.nl. Per lid kan één machtiging worden meegegeven. 

Oprichtingsvergadering 
Aansluitend aan de BALV vind ook de oprichtingsvergadering plaats. Deze vind plaats vanaf 20:30 in het AZ&PC clubhuis. 
Tot de 25e! 

Met sportieve groet, 
Besturen AZ&PC en De Amer 


28 juli 2015

Update / 1e BALV

Zowel AZ&PC als De Amer hielden op 28 juli een Buitengewone Algemene Leden Vergadering (BALV). De leden konden hier besluiten om akkoord te gaan met de fusie tussen beide verenigingen.

De reglementen vereisen evenwel dat minimaal 50% van de gerechtigde stemmen op de vergadering vertegenwoordigd dient te zijn. Bij beide BALV's waren toch nog verrassend veel leden present, maar, zoals te verwachten viel, was dat bij beide BALV's toch te weinig.

Daarom is al direct een tweede BALV uitgeschreven. Die vergaderingen, bij beide verenigingen, gaan zeker wel door. 

Bij de BALV van AZ&PC werd nog wel besloten de vacatures in het (Dagelijks) Bestuur op te vullen. Voor de komende weken zullen Loeki Huizssteden (als secretaris) en Willem A. Mosterd (als penningmeester) in functie zijn.

Attentie
De (beslissende) Buitengewone Algemene Leden Vergadering (BALV) zal plaats vinden op dinsdag 25 augustus, aanvang 19:00 uur.
Voor de leden van AZ&PC is 'hun' BALV in het Clubhuis AZ&PC, voor de leden van De Amer in 'hun' AmerKamer.
Het is de bedoeling om direct na deze BALV's om 20:30 uur de Oprichtingsvergadering te houden. Daar zijn dus de leden van beide verenigingen welkom. 


12 juli 2015

Update voortgang fusie.
 
Geachte leden. 
 
Afgelopen week hebben zowel Jaap van Barneveld als Finn Dronkers aangegeven per direct uit het bestuur van AZ&PC te stappen.  Uiteraard betreuren we dit ten zeerste.  Finn had al eerder aangeven na de fusie zijn portefeuille neer te leggen in verband met een overstap naar de Dolfijn. Daarmee was zijn bericht geen echte verassing voor de meesten. 

Afgelopen jaar is zeer intensief gewerkt aan het fusievoorstel zoals dit nu op tafel ligt en graag hadden wij dit met z'n allen tot een mooi einde gemaakt.  Op dit moment is de doorgang van de fusie hierdoor niet in gevaar gebracht. De statuten van AZ&PC schrijven voor dat het bestuur rechtsgeldig blijft, ook wanneer dit bestuur uit nog één lid bestaat.  Dat betekent dat de geplande BALV's gewoon doorgang kunnen hebben. Overigens merken wij op dat de relevante notariële stukken en het fusiedocument/-voorstel door het zittende DB zijn ondertekend. 

Mochten er desondanks nog vragen zijn, laat het ons weten.

Fijne vakantie.
 
namens besturen AZ&PC en De Amer


3 juli 2015

Geachte leden,

In de vorm, inhoud en timing van onze communicatie rondom het verzetten van de BALV (nummer 1) zoals heden avond gepland, is de afgelopen dagen helaas iets fout gegaan. Dit betekent concreet dat het uitstellen van de vergadering van vanavond naar 28 juli a.s. niet of niet tijdig bij alle leden is aangekomen. Ook de berichtgeving op onze website en facebook bleek helaas achter te lopen. Dit betreuren wij ten zeerste.

Inhoudelijk heeft dit alles te maken met planning en timing van het proces bij de notaris waardoor formeel de deadlines niet kunnen worden gehaald.

Daarnaast hebben we kennis genomen van het gegeven dat de 2e BALV oorspronkelijk gepland op 11 augustus, voor velen midden in de vakantie valt. Gezien het grote belang dat wij hechten aan een hoge opkomst hebben we besloten deze vergadering te verplaatsen naar eind augustus.

Dit betekent nu concreet;
28 juli: 19:00 BALV
28 juli: 20:30 (optioneel) Oprichtingsledenvergadering nieuwe vereniging (uitsluitend indien stemming BALV positief en voldaan aan statutaire vereisten)
25 augustus: 19:00 BALV
25 augustus : 20:30 (optioneel) Oprichtingsledenvergadering nieuwe vereniging (uitsluitend indien stemming BALV2 positief en voldaan aan statutaire vereisten)

Nogmaals excuses voor het ongemak. Overigens vertrouwen wij nog steeds op de aanblijvende positieve stemming die de vereniging in alle gelederen uitademt en gaat het proces in volle gang door!

Voor straks fijne vakantie.

De besturen van AZ&PC en AZC de Amer

 

7 juni 2015

In aansluiting op de aankondigingen van 4 juni 2015 (met aankondigingen van de Voorlichtingsbijeenkomst en de Buitengewone Algemene Vergadering(en) voegt het bestuur hier het fusiedocument bij. Zeer zinvol om dit door te nemen. 
Zie Fusiedocument !

4 juni 2015

We zijn er bijna. Op het moment van schrijven is het fusievoorstel op een haar na compleet. Nog voor het weekend zal het definitiever voorstel op de website van beide verenigingen worden gepubliceerd. We hebben een bewogen periode achter de rug, waarin we hebben overlegd, afgestemd, samengewerkt, gebakkeleid, maar vooral constructief hebben samengewerkt naar een voorstel voor de fusie tussen AZ&PC en de Amer. Een fusie die het beste van beide verenigingen streeft te combineren; een grote, sterke en veilige vereniging waarin iedereen met plezier op elk niveau de zwemsport kan beoefenen. Uiteraard hebben we dit als besturen niet alleen gedaan. We hebben hulp gehad van een hele grote groep vrijwilligers. Graag willen we dan ook iedereen enorm bedanken voor zijn/haar inbreng in dit proces. Het voert te ver om iedereen die geholpen heeft persoonlijk te bedanken, want de groep is groot. Niet alleen zijn de commissies van alle zwemsecties intensief betrokken geweest, maar ook verschillende trainers, zwemmers en vrijwilligers, en niet te vergeten de fusiebegeleidingscommissie, hebben een belangrijke rol gespeeld in het hele traject. Dankzij hun hulp en inbreng hebben we alles in kaart kunnen brengen en kunnen we nu de laatste stappen gaan zetten. Dank daarvoor!!

En voor die laatste stappen bent u als lid van onze verenigingen onmisbaar. Uiteindelijk is het namelijk aan u om te bepalen of u, net als wij, ook vindt dat een fusie tussen AZ&PC en AZC de Amer de beste kansen biedt voor een gezonde toekomst. Om die reden nodigen wij u graag uit voor de voorlichtingsbijeenkomst en de buitengewoon algemene ledenvergadering (BALV). De data voor deze bijeenkomsten vindt u hieronder. Tijdens de voorlichtingsbijeenkomst zullen we het voorstel toelichten en is er ruimte voor het stellen van vragen. Tijdens de BALV kunt u door stemming aangeven of u, na het lezen van het fusievoorstel en het bijwonen van de voorlichtingsbijeenkomst, ook instemt met de fusie tussen AZ&PC en AZC de Amer. 

De data:

15 juni, 19:00             Voorlichtingsbijeenkomst

02 juli, 19:00              BALV

02 juli, 20:30              Oprichtingsledenvergadering nieuwe vereniging (uitsluitend indien stemming BALV positief)

16 juli, 19:00              (optioneel) BALV2

16 juli, 20:30              (optioneel) Oprichtingsledenvergadering nieuwe vereniging (uitsluitend indien stemming BALV2 positief)

Volgens zowel de statuten van AZ&PC als die van AZC de Amer dient minstens de helft van de leden bij de BALV aanwezig te zijn om een stemming over de toekomst van de vereniging of de statuten rechtsgeldig te maken. Mocht het op 2 juli het gewenste quorum niet worden gehaald dan wordt er precies twee weken later een tweede BALV gehouden.

Bij een belangrijke beslissing over de toekomst van de vereniging verwachten we een groot aantal leden. Om te kunnen bepalen welke ruimte we nodig hebben voor deze drie bijeenkomsten willen we u dringend verzoeken per mail kenbaar te maken of u bij deze bijeenkomsten aanwezig zult zijn. U kunt dit doen door een mail te sturen naar fusieazpcamer@gmail.com met daarin uw naam en de rest van uw contactgegevens. 

Als alles doorgaat zijn we straks een hele grote vereniging. Dat is mooi, maar dat betekent ook veel werk. En dat kan alleen maar als er voldoende vrijwilligers zijn die hun steentje willen bijdragen. Mocht u iets willen en kunnen betekenen in de nieuwe vereniging, in het bestuur of in een van de commissies, dan zouden we het enorm op prijs stellen als u dat kenbaar wilt maken door een mail te sturen naar fusieazpcamer@gmail.com of even te bellen met een van de ondergetekenden.


 

3 april 2015

Fusie AZ&PC-De Amer: update 4

Na twee maanden hard werken kunnen we zeggen: het fusie-team is eruit!

We zijn erin geslaagd om alle uitdagingen die op tafel lagen op te lossen. De uitkomst is een helder beeld hoe wij de toekomst van de nieuwe vereniging zien: een vereniging met traditie maar die met jong elan en nieuwe inzichten één actieve en sterke vereniging voor de zwemsport in Amersfoort en omgeving is.

In de afgelopen weken zijn de basiselementen van de nieuwe vereniging verder uitgewerkt en goed beschreven. Denk hier bijvoorbeeld aan het organisatie- en besturingsmodel van de nieuwe vereniging: hoe gaan we een ijzersterke club met meer dan 1000 leden en vele vrijwilligers besturen, zonder dat je te veel vraagt van de individuele vrijwilliger? Uiteraard betekent een fusie dat er een aantal zaken zal veranderen. Enerzijds omdat we door twee verenigingen samen te voegen veel groter zullen worden, anderzijds omdat we goed om ons heen hebben gekeken en nieuwe inzichten hebben opgedaan. Daarnaast lagen er ook nog diverse knelpunten op tafel; denk hierbij aan bijvoorbeeld de naam van de nieuwe vereniging en de situatie rondom de twee huidige clubhuizen. Maar afgelopen vrijdag hebben we in een marathonsessie alle bestuurlijke elementen gericht op het vormen van een gecombineerde vereniging nogmaals doorgenomen, de laatste beslissingen genomen en kunnen concluderen dat we door wederzijds commitment, respect en vertrouwen er in zijn geslaagd alle losse eindjes aan elkaar te knopen.

Nu start de volgende fase: het schrijven van het fusie-voorstel. Op basis hiervan zullen de leden van beide verenigingen uiteindelijk moeten beslissen of zij wel of niet instemmen met de fusie en de manier waarop dit wordt voorgesteld. Dit betekent dat het fusieteam nog een aantal weken nodig heeft om dit voorstel te schrijven. Zodra dit klaar is worden alle details voor iedereen openbaar. Tegelijkertijd zullen we ook nu al een aantal zaken moeten opstarten om op tijd voor het nieuwe seizoen klaar te zijn.

Wij streven ernaar om het gehele fusieproces, inclusief de benodigde ALV’s voor eind mei afgerond te hebben. Komende dinsdag, 7 april, wordt de precieze planning van de komende periode uitgewerkt en kort daarop aan iedereen bekend gemaakt zodat eenieder belangrijke data (voorlichtingsbijeenkomst en ALV’s) in de agenda kan noteren.

Last but not least: met een nieuwe vereniging is er ook behoefte aan vers bloed op bestuurlijk niveau en in de diverse commissies. Als er leden, ouders of andere geïnteresseerden zijn die graag hun steentje bij willen dragen, in welke vorm dan ook, dan vernemen wij dit graag! Stuur dan een e-mail naar fusieazpcdeamer@gmail.com. Dit is ook het e-mailadres voor eventuele vragen die je mocht hebben aangaande de fusie. 

Met vriendelijke groet,

Namens het fusieteam,

Anna Hol & Arjen Broeze.


6 maart 2015

Fusie AZ&PC-De Amer: update 3

We zijn nu ruim een maand op weg met de nieuwe aanpak en we maken vaart! Elke twee weken zit het team bij elkaar om de voortgang te bespreken en besluiten te nemen, om zo tot een goed fusievoorstel te komen.

Niet alleen wordt er aan het fusievoorstel voor de leden gewerkt, maar tevens wordt alles wat we doen als verenigingen tegen het licht gehouden: is het nodig en kan het beter/slimmer? Dit alles om er voor te zorgen dat het bestuur van de nieuwe vereniging vanaf de start zich echt bezig kan houden met de toekomst en niet tijd hoeft te besteden aan zaken uit het verleden die zijn blijven liggen.

We hebben nu een duidelijk beeld wat de resterende knelpunten zijn en wat de belangrijke basiselementen van de nieuwe vereniging moeten worden: daar werken we nu aan. Het is wel zo dat we niet altijd alles ter plekke kunnen beslissen, maar alles wordt nu goed beschreven en eind maart moeten we volgens de planning klaar zijn om met het fusieteam de laatste openstaande beslissingen te nemen op belangrijke zaken. Als we dat punt hebben bereikt kunnen we aan de definitieve uitwerking beginnen en tevens alle leden informeren hoe het traject gaat verlopen naar de uiteindelijke fusie.

Wij zijn enthousiast over hoe het gaat en hopen dat alle leden dit ook gaan voelen: we staan aan de vooravond van een nieuw hoofdstuk voor de zwemsport in Amersfoort. Samen kunnen we met een sterke vereniging meer doen en bereiken: plezier in de breedtesport met een bruisende vereniging, maar ook de middelen en structuur om talentontwikkeling mogelijk te houden en de top te bereiken waar we dat willen.

Vrijwilligers zijn en blijven daarbij van cruciaal belang om dit mogelijk te maken.

In april zullen wij als fusieteam dan ook alle leden (en hun ouders/verzorgers) benaderen voor ideeën en hulp. Vele handen maken licht werk en als iedereen zijn/haar eigen bijdrage levert kunnen iets moois tot stand gaan brengen: soms langs de badrand, maar ook bijvoorbeeld als ‘social-media’ coördinator. ‘Samen de vereniging sterk maken en houden’ zal een belangrijk thema zijn binnen de nieuwe vereniging wat ons betreft. Heb je ideeën hierover en/of heb je vragen over de fusie in het algemeen: stuur dan een e-mail naar: fusieazpcdeamer@gmail.com.

We horen graag van jullie!

Met vriendelijke groet,

namens het fusieteam,

Anna Hol & Arjen Broeze.


 

3 februari 2015

Fusie AZ&PC-De Amer: update

Na de BALV van AZ&PC en de uitbreiding van het fusieteam (zie bericht 22 januari) zijn de afgelopen twee weken gebruikt om de status van alle activiteiten betreffende de fusie met een frisse blik te bekijken en een herziende projectplanning op te stellen.

Op 2 februari is het nieuwe projectplan besproken en zijn voor de komende twee maanden de taken verdeeld binnen het team. Hierbij is besloten de bestaande fusiewerkgroepen die voorbereidende activiteiten hebben uitgevoerd op te heffen en nu als 1 team aan de resterende taken te werken, met Willem Anton Mosterd als voortrekker om het geheel te coördineren. Duidelijk is geworden dat er nog het nodige gedaan moet worden voordat we het fusievoorstel aan de leden kunnen presenteren van beide verenigingen, maar de sfeer binnen het fusieteam is goed en vol vertrouwen zijn we nu gestart met de afrondende fase van dit fusietraject.

In de tweede helft van maart worden alle leden geïnformeerd over de precieze tijdslijn en bijbehorende stappen van het resterende fusieproces. Tot die tijd is het fusieteam druk bezig met de voorbereidende activiteiten. Wel zullen we eenieder via reguliere updates op de hoogte houden van de voortgang. Mocht je zelf vragen hebben, stel deze dan bij voorkeur via: fusieazpcdeamer@gmail.com. Een aantal leden hebben dit al gedaan. Onderaan dit bericht staan de binnengekomen vragen en onze antwoorden. 

Met vriendelijke groet, 

Namens het fusieteam,
Anna Hol & Arjen Broeze.

 

Antwoorden op vragen van leden over de fusie.

Heb jij ook een vraag over de fusie, stuur een e-mail naar fusieazpcdeamer@gmail.com

V: Is er al duidelijkheid hoe het laatste deel van het fusie proces precies gaat verlopen?

A: Nee, het fusieteam is bezig de verschillende varianten uit te werken, in maart moet dit wel duidelijk zijn voor iedereen. Wel is en blijft de doelstelling de fusie dit verenigingsjaar af te ronden en volgend seizoen als een gezamenlijke vereniging te starten.

V: Wat is de status van de prijsvraag over de naam en het logo?

A: Naast het feit dat de prijsvraag niet tot het gewenste resultaat heeft geleid, was er ook veel kritiek op deze manier om tot een naam en logo voor de nieuwe vereniging te komen. Het is daarom dat het fusieteam heeft besloten dat de naam en het logo integraal onderdeel worden van het gehele fusievoorstel waar leden van beide verenigingen over kunnen stemmen (net als alle andere zaken) en dit niet meer apart te behandelen.

Om te komen tot een nieuwe naam zal het fusieteam input van leden meenemen in de komende periode en mede op basis daarvan tot een voorstel komen. Tevens zal een professionele partij helpen om tot een logo te komen op basis van de nieuwe naam plus de missie en visie van de nieuwe vereniging. Door de inbreng van een ervaren partij zal er een goed logo plus kleurstelling komen, met bijbehorende huisstijl die voldoet aan alle eisen van huidige (sociale) media en uitingen (inclusief bedrukken van badkleding). 

 


22 januari 2015

Fusie bericht AZ&PC-de Amer.

Het bestuur is blij met de grote opkomst van de Bijzondere Algemene Ledenvergadering bij AZ&PC op dinsdag 13 januari 2015.

De vergadering was bijeen geroepen door een aantal verontruste leden betreffende de prijsvraag, door de besturen uitgeschreven, voor een naam van de nieuwe vereniging.

De ingezonden brieven werden door de schrijvers voorgelezen. De algemene tendens van alle brieven was eensluidend , verder gaan met de samenwerking hetgeen zal leiden tot een samenvoeging.

De overgrote meerderheid van de uitgebrachte stemmen was tegen het onverkort vast houden aan de volledige naam AZ&PC, de Amersfoortse Zwem & Polo Club.

De samenstellers van de ingezonden brief om een fusiecommissie in het leven te roepen werd niet in stemming gebracht nadat de voorzitter had aangegeven dat het bestuur met deze briefschrijvers in overleg zal gaan. Dat eerste overleg heeft dezelfde week plaats gevonden. Het resultaat is dat de heren Jean Louis Geutjes en Willem Anton Mosterd in ieder geval aanschuiven bij de bestuursvergaderingen inzake het fusieproces. De heren Bert Rouwhorst en Feike de Vries zullen eveneens hun kennis inbrengen bij de besturen ter ondersteuning van het fusieproces.

Dinsdagavond 21 januari was het eerste overleg tussen de Amer en AZ&PC met de extra ondersteuning van AZ&PC zijde.

De beide besturen zijn zeer verheugd dat deze groep hun kennis en energie willen inzetten om de samenvoeging tot een goed einde te brengen. Willem Anton zal een voortrekkersrol gaan vervullen voor beide besturen. Vanaf begin februari zullen wij u in ieder geval via onze website regelmatig updates geven betreffende de samenvoeging. Tevens publiceren wij dan veel gestelde vragen door leden over de samenvoeging, inclusief de bijbehorende antwoorden.   Als u suggesties heeft of vragen over de samenvoeging kunt u dat rechtstreeks bij de bestuursleden doen, maar bij voorkeur via het volgende  e-mailadres:

fusieazpcamer@gmail.com

Het ambitieuze tijdspad dat eerder is gecommuniceerd om tot een nieuwe club te komen wordt  aangepast. Het nieuwe tijdspad zal binnenkort aan u worden medegedeeld.

Dus er is geen presentatie aanstaande maandag 26 januari.

Het doel blijft dat we voor het nieuwe verenigingsjaar samengaan in 1 sterke, toekomstbestendige  vereniging. 

 


12 december 2014

AZ&PC en De Amer hebben eind vorig seizoen het voornemen uitgesproken om aan het einde van het seizoen 2014-2015 een fusie aan te gaan. Om het fusieproces gestructureerd en in goede banen te leiden zijn er een vijftal werkgroepen opgericht.

Dit zijn de volgende werkgroepen en leden:

-       Huisstijl  (Finn Dronkers, Marcel Scheltinga, Fabian Beinim en Mark van Spriel)

-       Organisatie, Communicatie en Veiligheid (Bart Rigterink, Cynthia Valkenburg, Ronald Pijtak, Jorinde Veraar, Tjerk-Jan Zwerver en Anna Hol)

-       Clubhuizen (Mark van Spriel en Arjen Broeze)

-       Financiën (Jaap van Barnevel en Marcel Scheltinga)

Een nieuwe vereniging oprichten zonder de wensen en meningen van de leden kan niet en daarom is alle input uiteraard welkom die de fusie ten goede kunnen komen. Tevens worden alle leden gevraagd mee te denken over een naam en logo voor de nieuwe vereniging. Hierover volgt binnen enkele dagen per mail meer informatie.

Aangaande het fusieproces is de volgende tijdsplanning opgesteld voor het informeren van de leden van beide verenigingen en het stemmen voor of tegen de fusie.

26 januari: presentatie stukken aan alle leden door beide besturen

16 februari:  Bijzondere Algemene Ledenvergadering

Voor beide momenten volgt uiteraard ook nog een uitnodiging.

 


29 november 2013

Tijdens de algemene ledenvergaderingen van AZ&PC en De Amer in september 2013 is besloten om een onderzoek uit te laten voeren naar de haalbaarheid van een fusie tussen beide verenigingen.
Ten behoeve van het onderzoek wordt een werkgroep opgericht met minimaal vier betrokken leden van beide verenigingen. Hen wordt gevraagd in twee fasen de mogelijkheden van een fusie tussen AZ&PC en De Amer te onderzoeken en hierover te rapporteren aan de beide besturen.
Nadere gegevens hierover zijn te vinden op Bestuursberichten!