Ledenadministratie

Hier vindt u alle informatie aangaande het lidmaatschap van Amersfoortse Zwem & Polo Club (AZ&PC). Als u bepaalde informatie mist, stuur dan een e-mail naar ledenadministratie@azpc.nl

Lid worden van AZ&PC

AZ&PC biedt vele mogelijkheden voor het beoefenen van de zwemsport, voor jong en oud. Binnen AZ&PC zijn vijf verschillende afdelingen die ieder een specifiek onderdeel van de zwemsport ondersteunen: recreatie & opleidingen, schoonspringen, synchroonzwemmen, waterpolo en zwemmen.

Een ieder die geïnteresseerd is om lid van AZ&PC te worden kan een aantal gratis proeflessen nemen om te kijken of het bevalt. Dit kan geregeld worden in overleg met de secretaris van de betreffende afdeling, klik hier voor de contactpersoon per afdeling, of - indien bekend - direct met de train(ster) van een groep.

Indien u besluit lid te worden, vult u het aanmeldingsformulier in en levert dit ondertekend in bij de train(st)er. Klik hier voor het downloaden van het aanmeldingsformulier van AZ&PC. Het laden van de bestanden kan even duren, dit hangt van uw internetverbinding af.

Na ondertekening en inlevering van het inschrijvingsformulier bij de trainer, ontvangt u kort daarna van de ledenadministratie per e-mail de bevestiging van inschrijving, inclusief een gescande kopie van het door u ingeleverde inschrijfformulier. De contributie nota volgt binnen 4-6 weken.

Contributiestructuur en tarieven van AZ&PC

De contributiestructuur en bijbehorende tarieven van AZ&PC worden in de tabel hieronder toegelicht. Voor speciale situaties, waaronder bijvoorbeeld extra trainingsfaciliteiten (i.e. krachttraining), kan AZ&PC additionele kosten in rekening brengen.

 

Element

Toelichting

Inschrijfgeld

Nieuwe leden betalen een eenmalig bedrag bij inschrijving

Overschrijvingskosten

Alleen van toepassing indien een nieuw lid overkomt van een andere zwemvereniging die ook is aangesloten bij de KNZB en het lid zijn/haar startnummer meeneemt.

Basiscontributie

Alle actieve leden van AZ&PC zijn basiscontributie verschuldigd. Dit bedrag wordt gebruikt voor o.a. algemene kosten, materiaal, afdracht aan de KNZB enz.

Trainingsbijdrage

Afhankelijk van het aantal uren dat een lid traint per week, heffen we een corresponderende trainingsbijdrage voor de badhuur en de overige kosten.

Startvergunning

Leden van AZ&PC die in wedstrijdverband uitkomen dienen een startvergunning te bezitten (uitgegeven door de KNZB; wordt - indien noodzakelijk - aangevraagd door AZ&PC). De KNZB maakt onderscheid tussen leden jonger dan 12 jaar en ouder.

Poloseizoenkaart (alleen waterpolo afdeling)

Voor leden die actief zijn in wedstrijdverband binnen de waterpolo afdeling is er gekozen om de badhuur bijdrage voor wedstrijden te heffen via de zogenaamde poloseizoenkaart. Het lid heeft hierdoor tevens het recht voor gratis bezoeken van de thuiswedstrijden van Heren 1.

Automatische incasso

Indien leden betalen per automatische incasso wordt € 5,00 korting verleend op de basiscontributie.

 

Tarieven Seizoen 2014-2015

(uitgezonderd schoonspringen!)

Bedragen in Euro's

2014-2015

Inschrijfgeld

15,00

Overschrijvingskosten

12,00

Basiscontributie

82,50

KNZB contributie

15,00

Startvergunning, ouder dan 12 jaar

32,50

Poloseizoenkaart

40,00

Korting bij automatische incasso

5,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trainingen

Aantal uren training per week

Trainingsbijdrage in €

0,75 82,50
1 115,00
1,5 165,00
2 220,00
2,5 270,00
3 315,00
3,5 355,50
4 395,00
5 455,00
6 515,00
7 575,00
8 635,00
9 685,00
10 735,00
11 785,00
Drylandcentre jaarbijdrage 30,00
alles op jaarbasis, bedragen in euro's  

 

Attentie: voor Schoonspringen gelden afwijkende trainingsbijdrage. Zie Schoonspringen Lessen!

Algemene en Betalingsvoorwaarden van AZ&PC  

Door het ondertekenen van het aanmeldingsformulier aanvaardt u het persoonlijk lidmaatschap van AZ&PC en via deze vereniging eveneens het persoonlijk lidmaatschap van de Koninklijke Nederlandse Zwem Bond (KNZB), met alle daaraan verbonden rechten en verplichtingen en heeft u kennis genomen van dealgemene voorwaarden en betalingsvoorwaarden van AZ&PC.

Klik hier voor de algemene- en betalingsvoorwaarden van AZ&PC. 

Vragen over de contributie nota

Op de contributienota wordt onder andere het aantal trainingsuren gespecificeerd. Neem bij vragen over de nota contact op met de ledenadministratie onder vermelding van lidmaatschapnummer en compleet adres (inclusief telefoonnummer), via: - e-mail: ledenadministratie@azpc.nl - post: AZ&PC, t.a.v. Ledenadministratie, Postbus 1581, 3800 BN Amersfoort.

Na ontvangst zal AZ&PC contact opnemen om de situatie te bespreken.

Doorgeven van adreswijzigingen en dergelijke

Het is de verantwoordelijkheid van het lid om wijzigingen van gegevens die relevant zijn voor AZ&PC (voor voeren van correspondentie, inning van lidmaatschapgelden, etc.) door te geven aan de ledenadministratie AZ&PC.

Hieronder vallen wijzigingen van: - adresgegevens, inclusief telefoonnummer(s); - e-mailadres; - bankgegevens.

Wijzigingen dienen per email doorgegeven te worden aan ledenadministratie@azpc.nl. Bij voorkeur voorzien van het betreffende lidnummer.

Na insturen van wijzigingen door lid (of vertegenwoordiger) zal AZ&PC een bevestiging sturen.

Tussentijds wijzigen van trainingsuren, afdeling, e.d.

Indien een actief lid van AZ&PC bijvoorbeeld van afdeling wil veranderen en/of van het aantal trainingsuren, dan dient men de wijziging kenbaar te maken bij AZ&PC. Dit kan door het Wijzigingsformulier in te vullen en aan de train(st)er te geven. De train(st)er zal het ondertekenen voor akkoord en doorsturen aan de ledenadministratie.

Klik hier voor het wijzigingsformulier. Het laden van de bestanden kan even duren, dit hangt van uw internetverbinding af.

Na ontvangst door de ledenadministratie zal de wijziging verwerkt worden en wordt dit door de ledenadministratie bevestigt aan het lid per email.

Heb je een maand na doorgeven van de wijziging niets vernomen van de ledenadministratie, neem dan contact op met de ledenadministratie over de status van je verzoek, via: - e-mail: ledenadministratie@azpc.nl - post: AZ&PC, t.a.v. Ledenadministratie, Postbus 1581, 3800 BN Amersfoort.

Als richtlijn worden de volgende regels toegepast: - Reducties van het aantal trainingsuren zullen ingaan in het kwartaal volgend op kwartaal waarin het verzoek is ontvangen. - Toename van het aantal trainingsuren zullen ingaan op moment van wijziging. - Afrekening van de wijziging vindt plaats met de 3de incasso, of indien niet van toepassing: aan het eind van het seizoen.

Beëindigen van lidmaatschap aan einde verenigingsjaar

Het verenigingsjaar van AZ&PC loopt van 1 augustus tot en met 31 juli.

Opzeggen van het lidmaatschap van AZ&PC dient voor 1 juli van het lopende verenigingsjaar schriftelijk te geschieden bij de ledenadministratie. Dit kan, onder vermelding van lidmaatschapnummer en compleet adres (inclusief telefoonnummer) via: - e-mail: ledenadministratie@azpc.nl - post: AZ&PC, t.a.v. Ledenadministratie, Postbus 1581, 3800 BN Amersfoort

Na ontvangst van opzegging zal AZ&PC een bevestiging sturen indien aan alle financiële verplichtingen richting AZ&PC is voldaan.

Indien er sprake is van openstaande financiële verplichtingen zal AZ&PC contact opnemen met het lid om afspraken te maken over betaling. Na afwikkeling zal AZ&PC een bevestiging sturen van opzegging lidmaatschap.

Indien het opzeggen te laat wordt gedaan, dat wil zeggen na 1 juli van het lopende verenigingsjaar, is minimaal de basiscontributie voor het volgende verenigingsjaar alsnog verschuldigd. Zie voor meer informatie Beëindiging van lidmaatschap gedurende het verenigingsjaar.

Beëindiging van lidmaatschap gedurende het verenigingsjaar

Opzeggen van het lidmaatschap van AZ&PC dient voor 1 juli van het lopende verenigingsjaar schriftelijk te geschieden bij de ledenadministratie. Indien het opzeggen te laat wordt gedaan, dat wil zeggen na 1 juli van het lopende verenigingsjaar, is de basiscontributie voor het volgende verenigingsjaar alsnog verschuldigd.

Opzegging dient schriftelijk te geschieden bij de ledenadministatie. Dit kan, onder vermelding van lidmaatschapnummer en compleet adres (inclusief telefoonnummer) via: - e-mail: ledenadministratie@azpc.nl - post: AZ&PC, t.a.v. Ledenadministratie, Postbus 1581, 3800 BN Amersfoort.

Na ontvangst van de opzegging zal AZ&PC een eindafrekening maken en contact opnemen met het lid voor de afwikkeling. Na afwikkeling zal AZ&PC een bevestiging sturen van opzegging lidmaatschap.