Algemene informatie

Verenigingsjaar

Het verenigingsjaar van AZ&PC loopt van 01 augustus t/m 31 juli.

Kennismaken

In overleg met de secretaris van de betreffende commissie of de trainer(-ster) van de afdeling van uw keuze kunt u ter kennismaking een proefles periode van 4 lessen afnemen.

Aanmelden

Indien u besluit lid te worden van AZ&PC, kunt u het aanmeldingsformulier ingevuld en ondertekend inleveren bij de train(st)er.

Juniorleden

Juniorleden zijn leden, die op 1 januari van het betreffende jaar nog niet de leeftijd van 16 jaar hebben bereikt.

Seniorleden

Seniorleden zijn leden, die op 1 januari van het betreffende jaar 16 jaar of ouder zijn.

Opzeggen

Eventueel opzeggen van het lidmaatschap van AZ&PC schoonspringen dient met een maand opzegtermijn schriftelijk bij de ledenadministratie schoonspringen te geschieden. Indien het opzeggen te laat wordt gedaan, dat wil zeggen binnen een maand, is men minimaal het maand contributiebedrag van de volgende maand verschuldigd.

Statuten / Huishoudelijk reglement

Geen der leden van AZ&PC kan voor enige nalatigheid, onbekendheid met de statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging voorwenden.

Betalingsvoorwaarden AZ&PC

Contributie betaling

De maandcontributie, lidmaatschap kosten en eventuele overige kosten worden geïnd op basis van de door het lid verstrekte machtiging voor automatisch incasso per twee (2) maanden (okt, dec, feb, apr, jun) gedurende het verenigingsjaar. Op de door lid te ontvangen contributie nota staat vermeldt wanneer deze automatische incasso’s geschieden. Met de eerste termijn heeft AZ&PC het recht minimaal het lidmaatschap kosten te innen.

Bijzondere omstandigheden

In uitzonderingsgevallen kan in overleg met de ledenadministratie van bovenstaande incassowijze worden afgeweken.

Eerste jaar

In het eerste lidmaatschapsjaar kan, afhankelijk van de aanvangsdatum en/of de aanmelding voor het lidmaatschap, van de eerder genoemde termijnen worden afgeweken.

Wanbetaling

Indien niet wordt voldaan aan de betalingsverplichtingen, kan het betreffende lid de toegang tot de training en/of wedstrijden worden ontzegd totdat aan de verplichtingen is voldaan.

Invordering

Indien er, na het verzenden van een herinnering en het (aangetekend) verzenden van een aanmaning, binnen een redelijke termijn nog geen betaling heeft plaatsgevonden, zal worden overgegaan tot het incasseren van de openstaande vordering via een gerechtsdeurwaarder, waarbij de incassokosten voor rekening van de wanbetaler zijn.

 

Doelstelling AZ&PC 

AZ&PC wil binnen hun vereniging de sport Schoonspringen kunnen aanbieden. AZ&PC wil minimaal recreatief schoonspringen kunnen aanbieden met de ambitie door te kunnen groeien naar Nationale wedstrijdsport en deelname aan het Nederlands Kampioenschap. AZ&PC schoonspringen richt zich met name op het recreatieve schoonspringen en het opleiden van beginnende wedstrijdspringers. 

Groepen definitie

AZ&PC Schoonspringen hanteert een groepen indeling. Hieronder vindt U een definitie per lesgroep. Wilt U meer weter over de sport Schoonspringen, achter in dit document vindt u een korte geschiedenis en uitleg over de sport.

Recreatie

Alle springers welke 1 les per week  krijgen en geen ambitie hebben om aan wedstrijden mee te gaan doen. Deze groep doet alleen mee aan het AZ&PC clubkampioenschap. Voor deze springers worden alleen waterlessen aangeboden.

Opleiding Schoonspringen

Alle springers welke daadwerkelijk schoonspringen willen leren is de lesgroep opleiding geschikt. Deze springers hebben een mogelijke wedstrijd ambitie op regionaal of landelijk niveau. Deze springers volgen 2 lessen per week. Deze springers nemen deel aan de breedtesport competitie en het Nationale Breedte Kampioenschap. De lessen voor deze groep kinderen bestaat uit zowel waterlessen evenals droogspringlessen. De droogspringlessen geven een belangrijke fysieke en coördinatieve basis voor de springers. De verhouding is ongeveer 50% drooglessen en 50% waterlessen.

Wedstrijdsport Schoonspringen

Alle springers welke willen kiezen om serieus wedstrijdsport te gaan verrichten op Nationaal Niveau (Competities, NJK, NK). De sporters trainen minimaal 4 keer per week en volgen ook droogspring programma’s met krachttraining en trampoline springen. Deze groep sporters kunnen op dit moment niet bediend worden door AZ&PC. Wij adviseren deze sporters hun ambitie verdere uit werken bij de vereniging Aquarijn. AZ&PC en Aquarijn onderhouden nauwe banden en werken veel samen. De sporters met wedstrijd ambitie zullen hier goede aansluiting vinden vanuit het AZ&PC opleidingsprogramma.